1

10

11

12

13

14

2

3

4

5

6

7

8

9

Geomříže a vyztužování

Geomříže TENAX, výztužná síťovina NOTEX, výztužný kompozit GEOTER

Geomříže patří mezi geosyntetika, která plní v zemní konstrukci výztužnou funkci.

Geomříže jsou tvořeny rovinnou polymerní strukturou, a to systémem vzájemně na sebe kolmých tahových podélných a příčných žeber, které mohou být v průsečíku spojeny kontinuálně, svařením, lepením anebo provázáním, čímž se vytváří obvykle otvory - oka o velikosti 10 – 100 mm. Částice zeminy/horniny či dalších geomateriálů tak mohou proniknout do geomříže a zaklínit se v ní. Geomříže se dělí na jednoosé a dvouosé, přičemž u jednoosé geomříže výrazně převládá pevnost v jednom směru, u dvouosé geomříže se pevnost v příčném i podélném směru výrazně neliší.

V naši nabídce jsou geomříže jednoosé i dvouosé, extrudované monolitické, pletené a tkané.

tenax opera2  vyztuha tenaxtenax opera

ttpostup 3 tenax-ms-foto

referenční foto TENAX

Geomříže a vyztužování

Důvod a princip vyztužení

Zeminy mají malou pevnost v tahu a tak i poměrně nízkou schopnost přenášet tahová napětí, která vznikají v konstrukci při jejím zatěžování. Vzniklé tahové síly je možné zachytit a přenášet pomocí geosyntetik – výztužných geomříží a geotextilií. Pro správnou funkci výztuhy je nutné

• její nízké protažení při namáhání 
• vysoká hodnota iniciační pevnosti (jmenovitě při 2% protažení) 
• návrh a výběr výztuhy s ohledem na druh použité zeminy v konstrukci

Pro zrnité, nesoudržné materiály na štěrkové bázi jsou obecně vhodnější geomříže, pro soudržné, jemnozrnné zeminy (písky, hlíny jíly) jsou vhodnější geotextilie nebo geokompozity.

Vlivem vnějšího zatíženípronikají do konstrukce tahové a smykové síly, které jsou absorbovány výztuhami na základě principu interlockingu (zaklínění zrn materiálu do struktury geomříže) a přenosu třecí síly na rozhraní geosyntetika a zeminy. Absorpcí tahových sil ve výztuze se vnější zatížení rozloží na velkou plochu, čímž se minimalizuje lokální namáhání podloží.

Vyztužování podkladních vrstev

Vyztužení podkladních vrstev přímo souvisí se zvyšováním únosnosti podloží. Zásadním bodem při řešení a návrhu je vzájemné oddělení nosných a neúnosných vrstev pevnostní separací. Teprve poté se buduje nosný systém. Důležitým požadavkem na geosyntetika je vysoká sečnová tuhost, tj. geosyntetická výztuha je funkční pro navrhované zatížení již při velmi nízkém protažení (od 0.5%). Vysoká hodnota deformačního modulu znamená minimalizaci budoucích deformací na povrchu vyztužovaného souvrství. 
Nejčastěji se pro vyztužení vrstev používají dvouosé geomříže. Pro účinný a funkční návrh výztužné geomříže v souvrství je bezpodmínečně nutné zohlednit v první řadě vztah mezi geometrickým tvarem mříže a zrnitostí použitého materiálu, a dále „tuhost“ geomříže -hodnotu iniciační pevnosti při 2% protažení. Hodnota maximální pevnosti geomříže nemá v tomto ohledu žádnou vypovídací hodnotu. 
Jedním z nejúčinnějších výrobků z tohoto hlediska jsou extrudované geomřížeTenax 3D (typy XL, MS), které mají vysoké obdélníkové žebro a zvýšený profil tvaru uzlu. Klenba, vznikající při zaklínění zrn geomateriálu, je díky tomuto profilování mříže mnohem vyšší, než je tomu při porovnání s klasickými plochými geomřížemi.Tím se významně zvyšuje tloušťka ztužující vrstvy a účinnost vyztužení při aplikaci Tenax 3D narůstá až na dvojnásobek účinku běžných geomříží
Geomříž Tenax 3D MS je svojí unikátní strukturou jako jedna z mála geomříží vhodná i pro zeminy s vysokým podílem jemnozrnné frakce. 
Při zpevňování rozsáhlých oblastí s měkkým podložím je možné položit geomříž přímo na měkký podklad; u velmi měkkého podloží je však lépe využít výhod geokompozitu Geoter–nosná vysokopevnostní PET vlákna spojená proplétáním s tkanou textilií. Geoter poskytuje výhody dvou výrobků, přičemž se instaluje jen jeden – kombinuje v sobě separačně-filtrační schopnosti textilie se zpevňující funkcí struktury PET vláken s vysokým koeficientem smykového tření na rozhraní geosyntetikum-zemina. Rozložení zatížení pomocí tohoto geokompozitu vede ke snížení lokálních deformací a zvyšuje nosnou kapacitu měkkého podloží.

Doporučujeme využít našich služeb pro efektivní návrh a posouzení stability vyztužované konstrukce. Zároveň můžeme provést i optimalizaci stávajícího návrhu.

Výrobky:

TENAX 3D GRID XL
TENAX 3D GRID MS
TENAX LBO SAMP – typ 220
TENAX LBO SAMP – typ 330
TENAX LBO SAMP – typ 370
TENAX LBO SAMP – typ 440
TENAX LBO HM 3
TENAX LBO HM 4
GEOTER
NOTEX

 

Strmé svahy

Vyztužené svahy se navrhují co nejstrmější pro minimalizaci záboru půdy. Pokud tření a pevnost zeminy nedokážou zabezpečit stabilní konstrukci, přikročí se k vyztužení. Nejčastěji se užívá metoda obalovaného čela, kdy výztužné geosyntetikum zabalí vrstvu hutněné zeminy a při zpětném založení se ukotví metodou pevnostního zámku pod následující vrstvu. Pro konstrukci vyztužení se mohou využít geomříže, geotextilie i geokompozity. Při použití geomříží (typicky jednoosých) je možno v líci konstrukce osadit ocelovou síťovinu jako ztracené bednění (Kari síť) pro zaručené tvarování líce a zároveň použít biorohož nebo textilii s travním semenem pro stabilizaci povrchu líce. 
Při použití tkaných geomříží a textilií je nutno dbát na řádné vypnutí mříže po celé délce. Výztužná síťovina Notex a gekompozitní Geoter se předvypínat nemusejí, což je dáno pletenou konstrukcí výrobku. Oba výrobky mají na rozdíl od běžných textilií a kompozitů vysokou hodnotu tření na rozhraní geosyntetikum-zemina a jsou tak při vyztužování efektivnější. 
Tuhé jednoosé extrudované geomřížeTenax TT jsou navrženy speciálně pro strmé svahy a opěrné stěny. Svojí konstrukcí a vysokou iniciační tuhostí dovolují okamžitě absorbovat smykové namáhání. GeomřížeTenax dovolují snést vyšší a dlouhodobé namáhání než jiné polyolefinové a extrudované produkty díky efektivnější orientaci polymerních řetězců ve struktuře výrobku. 
Pro optimální účinnost vyztužení strmého svahu je vhodné využít ověřeného konstrukčního systému TenaxRivel.

Doporučujeme využít našich služeb pro efektivní návrh a posouzení stability vyztužované konstrukce. Zároveň můžeme provést i optimalizaci stávajícího návrhu)

Výrobky:

TENAX TT GS
GEOTER
NOTEX

 

Opěrné stěny

S pomocí výztužných geosyntetik je možné konstruovat i opěrné stěny se sklonem až 90°, v líci s obalovaným čelem, segmentovými bloky (betonovými štípanými tvarovkami) nebo tvarovanou ocelovou sítí. Design tuhých mříží Tenax TT dovoluje okamžitou interakci s výplňovým materiálem a absorpci vysoké konstrukční zátěže při nízkém protažení. Vysoká iniciační tuhost geomříže hraje zásadní roli pro efektivní vyztužení zejména opěrných stěn a mostních opěr. Systém Tenax T-block má vyřešeno optimální spojení a přenos sil mezi betonovým blokem a výztuhou. Pro vyztužení zemního bloku za lícem je možné využít i pletené geomříže. Spojení a přenos sil mezi mříží a betonovou tvarovkou spočívá v sevření, tření a působení tlaku. Tento spoj má své omezení v efektivnosti, pro většinu aplikací však postačuje. Konstrukci opěrné stěny je nutné posoudit na vnitřní i vnější stabilitu a dodatečnou deformaci z dlouhodobého hlediska. Doporučujeme Vám využít našich služeb.

Výrobky:

TENAX TT RW
GEOTER
NOTEX

V případě zájmu o technickou dokumentaci k výrobkům nás kontaktujte na Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript. Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Aktuality

Nové typy Bentonitu

bentonit-test-malyBentonitové rohože BENTOMAT® jsou úspěšně aplikovány v těsnících systémech skládek odpadů a vodohospodářských staveb po celém světě. Výrobce, firma CETCO® vyvinula a představila nové typy bentonitových rohoží, výrobky RESISTEX™ a CONTINUUM™.

Číst dál...
Marcador spol. s r.o. © 2014
Všechna práva vyhrazena. 
All rights reserved.
Design and Programming
© CreoShop - Martin Balcar, 2014
Studio PLUS - reklamní agentura